El molt car preu de la burgesia badalonina1. INTRODUCCIÓ
Amb aquest dossier, la CUP de Badalona pretén donar a conèixer d’una manera planera la informació següent: saber quants càrrecs de confiança té Badalona i què ens costen, així com també la suma de retribucions i complements dels càrrecs electes locals.
Per elaborar aquest dossier ens ha calgut invertir moltes hores, donades les dificultats per aconseguir la informació. Hem demanat repetidament les dades pressupostàries i no ens han estat facilitades, per la qual cosa ens hem hagut de cenyir als terminis mínims d’exposició pública. La informació d’aquest dossier ha estat elaborada amb la consulta de les actes dels Plens i els diferents documents del darrer Pressupost municipal aprovat, documents als quals es té accés únicament a les dependències municipals sense poder treure’n d’allà cap document en paper ni en format electrònic. Aquestes limitacions a l’accés, en plena era de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, només es poden entendre si darrera hi ha la clara voluntat d’amagar aquestes dades.
Any rere any el Ple de l’Ajuntament aprova els pressupostos anuals, on els mateixos polítics electes es fixen el seu propi sou i determinen quants/es militants del partit podran contractar. Aquesta conxorxa allunya la classe política local dels interessos dels badalonins i badalonines.
En d’altres municipis on la CUP té representació al Ple de l’Ajuntament, s’ha aconseguit racionalitzar aquesta despesa que, a ulls de la immensa majoria de la població, hauria de reduir-se substancialment. La CUP entén l’acció política com un acte de servei del poble i pel poble, per millorar-ne les condicions de vida, i no com un acte de lucre personal o d’enriquiment de les persones que “ens fan” la política.

Els Països Catalans d’avui en dia travessen una crisi econòmica de dimensions encara incertes (a Badalona ja superem les 20.000 persones aturades!!); i amb tot això, què fa el nostre Ajuntament? Pel davant pretén mostrar preocupació per la greu situació econòmica amb mocions per demanar millores del finançament local o amb la congelació d’alguns impostos i taxes. Però per darrera mantenen una estructura amb càrrecs triats a dit i uns sous i complements astronòmics. Molts pressupostos locals s’han vist severament afectats, el nostre també, a excepció, clar, de les partides de retribució econòmica de la casta política.
En aquest dossier pretenem exposar aquestes dades. La intenció no és cap altra que denunciar l’abusiu excés de càrrecs de confiança, els abusius sous i, si pot ser, provocar la reflexió dels sectors més conscients de la nostra ciutat.

2. CÀRRECS DE CONFIANÇA
L’article 12 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic defineix els càrrecs de confiança com “el personal que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només fa funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, essent retribuïts amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per aquesta finalitat”.
Els 58 càrrecs de confiança que treballen a l’Ajuntament de Badalona es poden classificar en diferents categories o funcions. Dins la plantilla vindrien a ser el personal eventual, però al nostre Ajuntament sembla, però, que els càrrecs no estan pensats per cap eventualitat. Són una estructura incrustada en el funcionament de la corporació: fins a 16 d’aquests càrrecs cobren complements per antiguitat.
A la taula següent es poden observar aquestes categories, el nombre de càrrecs i el cost, així com la quantitat bruta mensual que perceben:

TÍTOL DEL CÀRREC - NÚMERO - COST ANUAL* - SOU BRUT MENSUAL MITJÀ**
Directors d’àmbit i assimilat - 5 - 398.546 - 5.623
Coordinadors especials - 5 - 384.485 - 5.389
Coordinació de les delegacions - 12 - 711.508 - 3.948
Cap de Gabinet 1a tinença d’alcaldia - 1 - 74.063 - 5.152
Coordinació d’Àrees - 5 - 322.160 - 4.388
Coordinació de Districte - 9 - 532.148 - 3.536
Assessories de grups municipals - 11 - 482.759 - 3.021
Secretaries de grups municipals - 5 - 252.099 - 3.196
Adjunt Síndic de la Ciutadania - 1 - 67.916 - 4.659
Coordinador Programa - 4 - 189.291 - 2.966

*Sumant els costos de Seguretat Social **Calculat per 12 pagues
FONT. Pressupost Municipal 2010 de l’Ajuntament de Badalona/Plantilla de personal 2010

Com s’observa a la taula, hi ha tot un grup de càrrecs de confiança que fan feina, s’entén, a dins l’organigrama de l’Ajuntament i un grup especial que són els anomenats “Assessors i Secretaris de grups”. Aquestes persones, doncs, fan feina dins dels grups municipals i pels grups municipals, són la campanya permanent. No responen a cap funció de l’Ajuntament, tot i formar-ne part de la seva plantilla de personal. Per altra banda, el nombrós gruix de càrrecs de coordinació i direcció fan la pròpia feina que hauria de fer la regidoria.
Cal remarcar que els càrrecs de confiança cobren una mitjana de 3.771 euros al mes. Un sou que dobla amb escreix el salari mig català.

Si mirem la posició de cada partit polític, el PSC-PSOE, amb el vist-i-plau dels diferents socis de govern que li han donat suport, ha estat històricament el gran beneficiari d’aquesta política. Moltes són les persones que després de fer feina de militància al partit aconsegueixen la seva recompensa en forma de lloc de treball, estable i molt ben remunerat. CIU, estant a l’oposició l’any 2005, exigia l’eliminació de 16 dels 51 càrrecs de confiança. En concret, trobava totalment innecessaris els càrrecs de coordinació de les delegacions i de programes.

Des de llavors, amb CIU tres anys al govern, els càrrecs de confiança enlloc de disminuir-se han augmentat, ara en tenim 8 més! ERC, amb un sol regidor escollit, és dels qui més rendiment en treu pel seu propi partit. Al pacte de l’equip de govern aconseguia “el permís” per contractar fins a 5 militants del partit.

Iniciativa i el PP, a l’oposició, fan el doble joc. Els “ecosocialistes” han estat responsables directes de l’augment desbordat dels càrrecs de confiança des de les seves poltrones a l’equip de govern fins el 2007. I el Partit Popular de tant en tant envia comunicats posicionant-se en contra, però als primers plens del mandat, de juny i juliol de 2007, no va tenir cap problema en votar a favor. I avui dia, cenyint-nos al darrer Ple del 26 de gener de 2010, cap d’aquests dos partits tampoc s’ha manifestat en contra d’aquestes partides.

Cost total dels càrrecs de confiança
Segons el pressupost 2010 aprovat, la partida total destinada als càrrecs de confiança arriba als 3.414.974 euros (2.429.564 en sous, 64.672 en triennis, 241.581 en complements i 679.158 euros en Seguretat Social). Això representa una suma prou considerable, en especial si la comparem amb algunes partides globals de diferents àrees que s’han vist severament afectades per la davallada d’ingressos municipals.

PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES 2010
Medi Ambient i Mobilitat - 6.717.512
Cultura - 5.296.645
Educació - 4.619.827
Salut - 4.619.827
Esports - 3.772.862
Cost total dels 58 càrrecs- 3.414.974
Joventut - 573.121
Polítiques d’Igualtat - 443.677
Patrimoni Cultural - 133.394

FONT. Pressupost Municipal 2010 de l’Ajuntament de Badalona / Plantilla de personal 2010

Comparació amb altres poblacions
Segons un estudi comparatiu de la Diputació de Barcelona entre diferents municipis, trobem que Badalona disposa d’una ràtio de càrrec de confiança per habitant elevadíssima. Així, s’observa com un municipi amb una població similar com és Terrassa (206.245 habitants) té només 7 càrrecs de confiança. Badalona, per contra, amb 215.329 habitants, té 58 càrrecs de confiança.
Tot i això, les comparatives entre ajuntaments es fan especialment complicades si tenim en compte que molts càrrecs que han estat eventuals acaben convertint-se en personal fix, allò de fer la plaça a mida. Aquest fet es converteix en especialment greu quan el partit que ha col·locat aquesta persona passa a l’oposició. Llavors és quan es pot donar el cas de tenir una persona fixa que ni tan sols desenvolupa la seva feina. Suposem, però, en aquesta comparativa que tots els ajuntaments abusen d’aquesta llastimosa pràctica per igual.
Convé remarcar també que les dades que incloem en aquest apartat fan referència només als càrrecs de confiança del mateix Ajuntament i no pas als càrrecs d’òrgans externs com poden ser les empreses municipals ENGESTUR o Badalona Comunicació, per exemple. Aquestes empreses, que també tenen càrrecs de lliure designació pel Govern local, no estan comptabilitzades dins d’aquests 58 càrrecs.

CIUTAT - ALTS CÀRRECS 2008 - PADRÓ 2008
Badalona- 58 - 215.329 hab.
Santa Coloma de Gramenet -12 - 117.336 hab.
Terrassa - 7 - 206.245 h.
Mataró - 6 - 119.780 h.
El Masnou - 1 - 22.066 h.
Sant Adrià del Besòs - 1 - 33.223 h.

FONT. Idescat / Xarxa CORH (Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona)

3. RETRIBUCIONS DE LA CLASSE POLÍTICA
Al Ple del 29 de juny de 2007 s’aprova l’equip de govern d’aquesta legislatura i amb ell l’alcaldia i els diferents sous que en funció del càrrec cobren els diferents regidors i regidores. Només un mes més tard d’aquesta data, el 31 de juliol, els sous s’augmenten un 10% per unanimitat. Per la CUP, la votació a favor de les cinc forces polítiques amb representació d’aquest augment dels sous, és especialment greu. Tant l’equip de Govern, nou en aquell moment, com l’oposició, van estar a favor d’aquestes quantitats que per nosaltres són del tot injustificades.

L’alcalde té un sou brut de 88.109,87 euros. A això se li sumen els complements per assistències vàries, que poden arribar a un màxim de 35.720 euros. Això vol dir que en Jordi Serra i Isern pot estar cobrant actualment 123.830 euros anuals, que vindrien a ser 10.319 euros mensuals.
Sabem que com a mínim l’alcalde, en assumir el càrrec, era també anomenat President de la Junta General de MARINA BDN, membre de l’Assemblea AMB, President del Consorci BDN Sud, President del Patronat Fundació Privada Badalona Capital europea del Bàsquet, Vocal del Patronat de la Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer... tot un seguit de càrrecs dels quals desconeixem quin rendiment econòmic en pot treure.

Un altre fet característic de la nostra política local és l’exagerat nombre de tinents d’alcalde que hi ha a la ciutat, i és que a Badalona en tenim 9. Una xifra gens menyspreable si tenim en compte que a la gran ciutat veïna de Barcelona en tenen “només” 5. Cal recordar també que la funció principal d’aquest càrrec és la de substituir l'Alcalde quan aquest és absent, i exercir les atribucions que expressament aquest els delegui. Calen, doncs, tants “substituts”?

CÀRREC - SOU 29/06/2007 - SOU AUGMENTAT 31/07/2007
Alcaldia - 80.100 € - 88.110 €
Tinent d’alcaldia - 60.616 € - 66.678 €
Presidència, cap de llista - 60.616 € - 66.678 €
Regidoria amb delegació - 54.122 € - 59.534 €
Portaveu - 35.720 € - 39.292 €
Regidoria sense delegació - 19.484 € - 21.432 €

FONT: Llibre d’actes del Ple Municipal de l’Ajuntament de Badalona

Si a aquests imports hi sumem els complements per assistència ja tenim els imports totals cobrats pels càrrecs electes. Aquestes retribucions totals resulten especialment astronòmiques si les comparem amb el salari mig català. L’alcalde de Badalona, tan sols per les seves atribucions a l’Ajuntament, cobra 6 vegades més que aquest salari mig. A la taula i gràfica següents hi afegim, a més, els imports de les pensions per jubilació i el salari mínim:

TIPOLOGIA DE LA RETRIBUCIÓ IMPORT BRUT MENSUAL*
Alcalde - 10.319 €
Tinent d’alcalde - 8.533 €
Regidor/a amb delegació - 6.585 €
Càrrec de confiança - 3.771 €

Salari mig - 1.768 €
Pensió per jubilació** - 655 €
Salari mínim - 624 €
Pensió no contributiva** - 490 €


*Tots els imports considerats a 12 pagues i sumant dietes per assistència en cas dels càrrecs de l’Ajuntament
**Import de les pensions per persones que viuen soles.

Som conscients del caràcter altament qualificat i la dedicació requerida pels càrrecs, però aquestes altíssimes retribucions, autodesignades, s’allunyen molt del concepte de servei públic de la política. D’això se’n diu més aviat enriquiment personal aprofitant la situació de control i desinformació general de la ciutat.

4. COMPLEMENTS PER ASSISTÈNCIA
Sota aquest concepte s’engloben les diferents retribucions complementàries que els diferents càrrecs electes dels 5 partits polítics amb representació a l’Ajuntament cobren per assistència als plens, juntes i comissions vàries. A la següent taula observem l’import:

ACTE COMPLEMENT PER ASSISTÈNCIA
Ple municipal - 1.401 €
Junta de Govern - 759 €
Comissions Informatives - 700 €
Junta de Portaveus - 583 €
Altres Comissions - 583 €


Quan els 27 regidor/es van al Ple, això ens costa 37.821 euros. Tenint en compte que les atribucions del propi càrrec ja inclouen, com és obvi, haver d’assistir als Plens, per exemple, cobrar pel simple fet d’anar al lloc de treball és un luxe del qual molt poques persones gaudeixen. Estem parlant que cada regidor/a cobra més de 400 euros/hora d’un Ple municipal, i això que la gran majoria ni tan sols han d’obrir boca. Només hi són, voten i cobren. I com ens cobren!!!

5. PROPOSTES I CONCLUSIONS
El passat mes de desembre de 2009 la CUP de BADALONA vam presentar al·legacions al pressupost municipal de 2010. Ens vam posicionar en contra de totes aquestes polítiques d’enriquiment de la casta política de la ciutat, i de l’abús de la partida de càrrecs de confiança.
Lluny de reconèixer aquest excés, el Ple Municipal va desestimar les al·legacions responent bàsicament en termes legals (o sigui que la llei els hi deixa fer) i sense fer-ne cap autocrítica en un sentit més polític.
Per tot això, des de la Candidatura d’Unitat Popular de Badalona exigim:

MÉS TRANSPARÈNCIA
La informació que fa referència als pressupostos hauria de poder ser facilitada a qualsevol ciutadà/na que ho sol·licités. Exigim, a més, a l’Ajuntament de Badalona que utilitzi la seva pàgina web i el tauler d’anuncis oficial per donar a conèixer, tal i com fan molts altres ajuntaments, aquesta informació pública.
Així mateix, exigim a l’Ajuntament que faciliti amb 15 dies d’antelació tant l’ordre del dia com els documents amb les propostes a aprovar als plens municipals a tots els col·lectius i persones que així ho sol·licitin.
Demanem també que es facin públiques el conjunt de retribucions i patrimoni dels càrrecs electes i personal eventual de l’Ajuntament de Badalona.

MENYS OPULÈNCIA
En plena crisi econòmica, el pressupost municipal de l’any 2010 ha patit severes retallades en moltes partides. No entenem, doncs, que es mantingui una estructura de personal “directiu” tan opulenta i tan excessivament remunerada:
 Exigim una reducció del 80% de les partides de personal eventual. Això deixaria el total de càrrecs de confiança en aproximadament el 6% de la plantilla de l’Ajuntament, un percentatge encara superior a molts municipis. Però, el més important, suposaria un estalvi de 2.732.000 euros.
 Exigim que s’elimini la categoria de 6 tinents d’alcalde. Considerem que amb un tinent d’alcalde a cada partit de l’equip de govern n’hi hauria més que suficient per poder desenvolupar aquestes funcions de caràcter extraordinari.
 Exigim una notable reducció dels sous dels càrrecs electes: un 30% pel càrrec d’alcaldia i un 20% pels Tinents d’alcaldia, Presidents/caps de llista, regidories delegades i portaveus.
 Exigim la reducció del 70% del complement d’assistència als Plens, Juntes i comissions vàries, així com la reducció també del 70% dels màxims a ingressar per aquests conceptes.
Candidatura d’Unitat Popular[www.cupbadalona.org]

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Las más caras máscaras de Mas, de rebajas

La Solución Final: ¿Verdes o nazis?

Opus, Pujol, Molins López-Rodó, Millet...

Millet 1972: Pujol, Banca y Renta Catalana, BCI...

Kázaros y cátaros: La historia oculta por las tres religiones del libro

Glosario de los dioses latinos: Faba-Mysteriarches

Las cristianas mentiras sobre la rebelión de los moriscos de las Alpujarras

La pasión, muerte y renacimiento de Attis

Glosario de los Dioses Latinos y otros contemporáneos: Abelio-Buzyges

Halloween, no. "Hello Gwyns", sí: El origen celta de la fiesta del "Fin del Verano"