Camarades, companys i companyes: Reflexionem, tots i cada un/a, per a tota la classe treballadora


Entrevista exclusiva a Joan Josep Nuet, tercer candidat d'ICV-EUiA per BCN
Per Redacció Sírius

Joan Josep Nuet i Pujals, és el candidat tercer a la llista de la coalició ICV-EUiA, tot i que el CN d'EUiA reclamava el segon lloc. El pacte final entre IU-ICV i EUiA va aixecar protestes entre els militants i dubtes que Joan Nuet rebutja, doncs valora molt positivament el pacte en el conjunt del seu abast.

Sírius: Com valores l’acord aconseguit per EUiA, IU i ICV, Chunta i d’altres forces polítiques de l’esquerra, per les properes eleccions del 20-N?

Nuet: El valoro positivament. Al final s’ha acordat formar una Coalició de 13 partits polítics que mai s’han presentat junts a les eleccions. Crec que això conecta amb la voluntat interna d’IU de refundar-se i anar ampliant la seva base política i electoral i, al mateix temps, conecta amb la visió que d’això en té EUiA que sempre ha apostat per un procés de suma que vagi mes lluny d’IU i d’EUiA. L’acord també garanteix la continuitat de la Coalició ICV-EUiA a Catalunya que n’era un dels objectius principals.

S: L’acord assegura que es formarà un Grup Parlamentari conjunt?

Nuet: Sí, així ho especifica el Reglament del Congrés ja que, si algun diputat o diputada no va al Grup conjunt que es deriva de la llista electoral, llavors té que anar al Grup Mixt i perd vots i percentatge que queden al Grup original. El repte és la gestió d’un Grup Parlamentari més gran i més plural, que pugui fins i tot incorporar d’altres forces d’esquerres si és possible. Aquest Grup ha d’esdevenir la referència de la política d’esquerres, alternativa a la que ha fet el PSOE i a la que proposen PP, CiU i PNV

S: S’ha sacrificat EUiA per l’acord en excés?


Nuet: EUiA s’ha sacrificat, si, pel bé de l’acord i de la suma. Podiem haver fet un'altra cosa, com per exemple aconseguir el 100% del que era de justicia, encara que això hagués comportat la ruptura d’aquest espai electoral de suma que amb tant d’esforç hem edificat després de 20 anys de lluites internes fraticides? Que cada personi cerqui la resposta, però, si la resposta la busquem amb la gent del carrer i fins i tot amb la militancia d’EUiA, ells i elles ja ens estan donat la resposta, tothom diu: "Us mereixieu més però no podiem permetre una nova ruptura". Així doncs hem actuat de forma responsable.

S: Però llavors sempre serà així, s’apel.larà eternament a la responsabilitat d’EUiA per que aquesta es sacrifiqui?

Nuet: No és així. ICV també te les seves contradiccions, fruit dels que intenten que el roig i el verd no puguin conviure i tinguin que establir, en lloc de la cooperació a la que estem acostumats a Catalunya, camins divergents de competència i d’enfrontament polític i electoral. Nosaltres hem de persistir en la unitat d’una banda, i per l’altra en el necessari canvi de la Coalició ICV-EUiA per ampliar-la i millorar-la.
El que queda clar és que, amb aquests canvis necessaris, el paper del que representa EUiA no serà menor, ja que el 15-M, la crisi i les lluites populars ens indiquen la propia evolució de les coses. Però primer caldrà que EUiA en la seva propera Assemblea posi fil a l’agulla, amb convicció, de totes aquestes coses. Això serà però després del 20-N. Abans hem de fer la millor campanya possible pel millor resultat de la Coalició ICV-EUiA.

S: Creus que l’acord pot servir per conectar millor les mobilitzacions -contra les retallades, la Reforma Laboral i el 15-M-, a la política?

Nuet: Queda clar que una manca d'acord hagués estat castigada electoralment i que ningú entendria que, en un moment d’imprescindible unitat per lluitar contra les retallades i contra l’avenç de l’extrema dreta, l’esquerra transformadora no hagués estat a l’alçada i li haguessim ofert a la ciutadania una bona baralla i un bon trencament. Crec que hem estat a l’alçada de les circumstàncies, fora de visions egoistes o de curta volada, pensant més en ajustaments de comptes que en els interessos de la ciutadania.

La gent ha de poder votar contra les retallades, per l’esperit de la Vaga General i per una democracia de més qualitat, a una opció política que ha combatut per això al parlament i al carrer. Nosaltres -IU-ICV-EUiA-Chunta- signifiquem una altra política de la que han gestionat i gestionen el PSOE, el PP i CiU.

Amb el 15-M anem poc a poc, molta de la gent jove que hi participa no és cert que no sigui política. Es política d’una manera diferent a les formes en que es gestionen les estructures dels partits però, en el discurs de fons de les causes i sortides de la crisi, la coincidència amb nosaltres es brutal. Cal que en les formes fem tots una reflexió per adonar-nos de les limitacions que el sistema ha imprimit a l’estructura de representació parlamentaria de vot cada 4 anys. Es això el que no representa a molta gent i no els continguts que planteja l’esquerra transformadora.

La gent no accepta que la política s’hagi doblegat als mercats i faci pagar la crisi als sectors populars. Cal fer entendre, però, que no tots som iguals i que els sindicats i l’esquerra transformadora han lluitat contra tot això, i que dos diputats i dos senadors son insuficients i que la mobilització al carrer es mereix  tenir major presència a les Corts Generals.

L’esquerra transformadora ha de ser 15-M, en el millor sentit de la paraula, formant part de la protesta i de la proposta. Al mateix temps, hem de canviar les formes de funcionament per democratitzar-les, per apropar-les a una nova democracia; no podem funcionar de la mateixa manera limitada que la democracia burgesa imposa al sistema de representació establert. Si caminem junts, en allò concret, anirem canviant tots. No és que el 15-M canvii amb nosaltres -tot i que sí-, és que nosaltres hem de canviar amb ells, per poder dir algun dia que som el mateix. Poble i política no poden estar més temps distanciats.

Entrevista exclusiva a Joan Josep Nuet, tercer candidato de ICV-EUiA por Barcelona

Joan Josep Nuet i Pujals, es el candidato tercero en la lista de la coalición ICV-EUiA, aunque el CN ​​de EUiA reclamaba el segundo puesto. El pacto final entre IU-ICV y EUiA levantó protestas entre los militantes y dudas que Juan Nuet rechaza, pues valora muy positivamente el pacto en el conjunto de su alcance.

Sirius: ¿Cómo valoras el acuerdo alcanzado por EUiA, IU e ICV, Chunta y otras fuerzas políticas de la izquierda, para las próximas elecciones del 20-N?

Nuet: Lo valoro positivamente. Al final se ha acordado formar una Coalición de 13 partidos políticos que nunca se han presentado juntos a las elecciones. Creo que eso conecta con la voluntad interna de IU de refundarse e ir ampliando su base política y electoral y, al mismo tiempo, conecta con la visión que de ello tiene EUiA que siempre ha apostado por un proceso de suma que vaya más lejos de IU y de EUiA. El acuerdo también garantiza la continuidad de la Coalición ICV-EUiA en Cataluña que era uno de los objetivos principales.

S: El acuerdo asegura que se formará un Grupo Parlamentario conjunto?

Nuet: Sí, así lo especifica el Reglamento del Congreso ya que, si algún diputado o diputada no va al Grupo conjunto que se deriva de la lista electoral, entonces tiene que ir al Grupo Mixto y pierde votos y  porcentaje que quedan en el Grupo original. El reto es la gestión de un Grupo Parlamentario mayor y más plural, que pueda incluso incorporar otras fuerzas de izquierdas si es posible. Este Grupo debe convertirse en la referencia de la política de izquierdas, alternativa a la que ha hecho el PSOE ya la que proponen PP, CiU y PNV

S: Se ha sacrificado EUiA por el acuerdo en exceso?

Nuet: EUiA se ha sacrificado, si, por el bien del acuerdo y de la suma. Podíamos haber hecho otra cosa, como por ejemplo conseguir el 100% de lo que era de justicia, aunque esto hubiera supuesto la ruptura de este espacio electoral de suma que con tanto esfuerzo hemos edificado después de 20 años de luchas internas fraticidas? Que cada persone busque la respuesta, pero, si la respuesta la buscamos con la gente de la calle e incluso con la militancia de EUiA, ellos y ellas ya nos están dado la respuesta, todo el mundo dice: "Os merecíais más pero no podíamos permitir una nueva ruptura ". Así pues hemos actuado de forma responsable.

S: Pero entonces siempre será así, se apela. Instalará eternamente a la responsabilidad de EUiA para que ésta se sacrifique?

Nuet: No es así. ICV también tiene sus contradicciones, fruto de los que intentan que el rojo y el verde no puedan convivir y tengan que establecer, en lugar de la cooperación a la que estamos acostumbrados en Cataluña, caminos divergentes de competencia y de enfrentamiento político y electoral. Nosotros tenemos que persistir en la unidad por un lado, y por otro en el necesario cambio de la Coalición ICV-EUiA para ampliarla y mejorarla. Lo que queda claro es que, con estos cambios necesarios, el papel de lo que representa EUiA no será menor, ya que el 15-M, la crisis y las luchas populares nos indican la propia evolución de las cosas.

Pero primero EUiA tendrá que poner manos a la obra en su próxima Asamblea, con convicción en todas estas cosas. Esto será después del 20-N. Antes debemos hacer la mejor campaña posible para el mejor resultado de la Coalición ICV-EUiA.

S: ¿Crees que el acuerdo puede servir para conectar mejor las movilizaciones-contra los recortes, la Reforma Laboral y el 15-M-, a la política?

Nuet: Queda claro que una falta de acuerdo hubiera sido castigada electoralmente y que nadie entendería que, en un momento de imprescindible unidad para luchar contra los recortes y contra el avance de la extrema derecha, la izquierda transformadora no hubiera estado a la altura y le hubiéramos ofrecido a la ciudadanía una buena pelea y un buen ruptura. Creo que hemos estado a la altura de las circunstancias, fuera de visiones egoístas o de corto vuelo, pensando más en ajustes de cuentas que en los intereses de la ciudadanía.

La gente debe poder votar contra los recortes, por el espíritu de la Huelga General y por una democracia de más calidad, a una opción política que ha combatido por eso el parlamento y en la calle. Nosotros -IU-ICV-EUiA-Chunta- significamos otra política de la que han gestionado y gestionan el PSOE, el PP y CiU. Con el 15-M vamos poco a poco, mucha de la gente joven que participa no es cierto que no sea política. Es política de una manera diferente a las formas en que se gestionan las estructuras de los partidos pero, en el discurso de fondo de las causas y salidas de la crisis, la coincidencia con nosotros es brutal.

Es necesario que, en las formas, hagamos todos una reflexión, para darnos cuenta de las limitaciones que el sistema ha imprimido a la estructura de representación parlamentaria de voto cada 4 años. Es esto lo que no representa a mucha gente y no los contenidos que plantea la izquierda transformadora.

La gente no acepta que la política se  haya doblegado a los mercados y haga pagar la crisis a los sectores populares. Hay que hacer entender, sin embargo, que no todos somos iguales y que los sindicatos y la izquierda transformadora han luchado contra todo esto, y que dos diputados y dos senadores son insuficientes y que la movilización en la calle se merece tener mayor presencia en las Cortes Generales.

La izquierda transformadora debe ser 15-M, en el mejor sentido de la palabra, formando parte de la protesta y de la propuesta. Al mismo tiempo, tenemos que cambiar las formas de funcionamiento para democratizar la foto, para acercarse a una nueva democracia, no podemos funcionar de la misma manera limitada que la democracia burguesa impone al sistema de representación establecido. Si caminamos juntos, en lo concreto, iremos cambiando todos.

No es que el 15-M cambie con nosotros -aunque sí lo haga-, es que nosotros tenemos que cambiar con ellos, para poder decir algún día que somos lo mismo. Pueblo y política no pueden estar más tiempo distanciados.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Las más caras máscaras de Mas, de rebajas

La Solución Final: ¿Verdes o nazis?

Millet 1972: Pujol, Banca y Renta Catalana, BCI...

Opus, Pujol, Molins López-Rodó, Millet...

Kázaros y cátaros: La historia oculta por las tres religiones del libro

Glosario de los dioses latinos: Faba-Mysteriarches

Las cristianas mentiras sobre la rebelión de los moriscos de las Alpujarras

La pasión, muerte y renacimiento de Attis

Quim?: Ah! Joaquim Molins Amat, el del Majestic!

Glosario de los Dioses Latinos y otros contemporáneos: Abelio-Buzyges